en pl


Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (HOSTINGOWYCH)

z dnia 9 marca 2015 roku przez Anonse Ltd prowadzącą działalność gospodarczą przy użyciu: Internetowego Serwisu Ogłoszeniowego anonse.co.uk

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGóLNE

§1 [Treść Regulaminu]

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Anonse Ltd, zwany dalej: "Regulaminem" zawiera:

 1. Oznaczenie Usługodawcy;
 2. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
 3. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym
  1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca;
  2. Zakaz dostarczania przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym;
 4. Warunki zawierania i rozwiązania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
 5. Tryb postępowania reklamacyjnego.

§2 [Oznaczenie Usługodawcy]

 1. Przez Usługodawcę rozumie się firmę Anonse Ltd zwaną dalej: "Usługodawcą"
 2. Kontakt z Usługodawcą odbywa przy użyciu informacje  znajdującego się pod adresem WWW: http://www.anonse.co.uk/info/kontakt

§3 [Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną]

 1. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną przy użyciu Internetowego Serwisu Ogłoszeniowego, znajdującego się pod adresem internetowym: http://www.anonse.co.uk/zwanego dalej "Serwisem", zwane dalej: "Usługami"
 2. Usługi polegają na udostępnieniu przez Usługodawcę zasobów systemu teleinformatycznego (Serwisu) w celu zamieszczenia i przechowywania przez Usługobiorców ogłoszeń o różnym charakterze, zwanych dalej: "Ogłoszeniami"
 3. Usługi są nieodpłatne, chyba że Regulamin stanowi inaczej.
 4. Osoba korzystająca z Usług jest Usługobiorcą, zwana jest dalej: "Usługobiorcą".
 5. Korzystanie z Usług może polegać na:
  1. korzystaniu z treści Serwisu (przeglądaniu Ogłoszeń);
  2. Zamieszczaniu Ogłoszeń, co wymagana od Usługobiorcy podania swoich danych osobowych na zasadach określonych w Regulaminie. Taka osoba powinna przed zamieszczeniem Ogłoszenia zapoznać się z Zasadami Zamieszczenia Ogłoszeń, zwanych dalej: "Zasadami Ogłaszania".
  3. Korzystaniu z usług o charakterze płatnym.
 6. Usługodawca nie uczestniczy w żaden sposób w kontaktach i transakcjach między Usługobiorcami. Szczegóły określa §25.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo umieszczania w Serwisie treści reklamowych w formach stosowanych w Internecie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane na Serwisie oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich. Wszelkie wpływy z tytułu publikacji reklam na Serwisie przysługują wyłącznie Usługodawcy.
 8. Usługi świadczone są w języku polskim.

§4 [Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca]

 1. Do korzystania z Serwisu wymagany jest dostęp do Internetu oraz przeglądarka internetowa, która akceptuje pliki typu Cookies oraz sygnalizatory www.
 2. Pliki typu Cookie to informacje zapisywane przez Serwis na komputerze Usługobiorcy, które Serwis może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tegoż komputera, w celu przyspieszenia transferu danych.
 3. Sygnalizatory www to elektroniczne obrazy, będące jednopikselowymi lub czystymi plikami GIF umieszczanymi w kodzie stron Internetowych (tzw. "Web beacons").
 4. Przeglądarki Internetowe oraz niektóre Firewalle, umożliwiają wyłącznie obsługi Cookie i sygnalizatorów lub jej ograniczenie, dla wszystkich lub tylko dla niektórych wybranych stron WWW. Jednakże brak obsługi powyższych może uniemożliwić lub utrudnić korzystanie z Usług.
 5. Korzystanie z Usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej wymaga posiadania czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niedostosowania się do wskazanych wyżej wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym się posługuje, w szczególności w przypadku wyłączenia obsługi Cookie i sygnalizatorów.

§5 [Podstawowe obowiązki Usługobiorcy]

 1. Warunkiem korzystania z Usług jest akceptacja Regulaminu.
 2. Usługobiorca potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w szczególności zamieszczanie Ogłoszeń zawierających takie treści. W tym celu należy zapoznać się z Zasadami Ogłaszania
 4. Treść Regulaminu może zostać bezpłatnie pozyskana, odtworzona i utrwalona przez Usługobiorcę w każdym czasie.
 5. Usługobiorca musi być osobą pełnoletnią.

§6 Prawa do treści Serwisu. Autorskie prawa majątkowe i prawa do baz danych.

 1. Prawa własności intelektualnej do treści Serwisu zamieszczanych przez Usługodawcę, w tym autorskie prawa majątkowe, należą do Usługodawcy. Żaden z tych elementów Serwisu w całości lub w części nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich pozostałych polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez zgody Usługodawcy. Każde użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody Usługodawcy, w granicach wykraczających poza dozwolony użytek, rodzi odpowiedzialność cywilną jak i karną.
 2. W szczególności Serwis zawiera zbiór danych (ogłoszeń) zgromadzonych według określonej systematyki lub metody, indywidualnie dostępnych, w tym środkami elektronicznymi, wymagający istotnego, co do jakości i ilości, nakładu inwestycyjnego w celu sporządzenia, weryfikacji lub prezentacji jego zawartości. Prawo do bazy danych przysługuje Usługodawcy.
 3. Prawa własności intelektualnej do treści Serwisu (Ogłoszeń) zamieszczanych przez Usługobiorców, należą do Usługobiorcy, który treść taką zamieścił, z tym że Usługodawcy przysługują wobec takich treści uprawnienia, o których mowa w Regulaminie. Nie narusza to prawa Usługodawcy do bazy danych, o którym mowa w ust. 2.
 4. Korzystanie z treści serwisu oraz bazy danych (ust. 2) w takim zakresie, w jakim narusza lub może naruszać prawa własność intelektualnej Usługodawcy (ust. 1 i 2), tj. wykracza lub może wykraczać poza dozwolony użytek, wymaga zgody Usługodawcy wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. Usługodawca może udzielić w szczególności licencji na korzystanie z treści Serwisu lub baz danych w tym zakresie.

ROZDZIAŁ II. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

PODROZDZIAŁ I. KORZYSTANIE Z TREŚCI SERWISU

§7 [Usługa korzystania z treści Serwisu - przeglądanie Ogłoszeń]

Każdy może - w granicach określonych postanowieniami Regulaminu, w szczególności §5 ust. 1, 3 i 5, §6 oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności prawa autorskiego i wynalazczego oraz prawa o bazach danych - korzystać nieodpłatnie z treści Serwisu (przeglądać Ogłoszenia).

PODROZDZIAŁ II. ZAMIESZCZANIE OGŁOSZEŃ

§8 [Procedura zamieszczenia ogłoszenia]

 1. Zamieszczanie Ogłoszeń jest nieodpłatne, chyba że Regulamin stanowi inaczej.
 2. Zamieszczenie Ogłoszenia odbywa się w sposób następujący:
  1. kliknięcie na link "Dodaj ogłoszenie"; przez Usługobiorcę zamieszczającego Ogłoszenie, zwanego dalej "Dającym Ogłoszenie";
  2. krok 1 - wybór kategorii, w której Ogłoszenie zostanie zamieszczone;
  3. krok 2 - podanie następujących danych Dającego Ogłoszenie:
   1. Obowiązkowo
    1. lokalizacja - kod pocztowy, dzielnica lub miejscowości;
    2. tytuł ogłoszenia;
    3. cena, płaca lub data (dla niektórych ogłoszeń);
    4. treść ogłoszenia;
    5. adres e-mail (adres poczty elektronicznej).
   2. Usługodawca może wprowadzać także wymóg podania innych danych, w miarę rozwijania Serwisu (np. rok produkcji pojazdu w przypadku ogłoszeń motoryzacyjnych).
   3. opcjonalnie:
    1. imię;
    2. hasło;
    3. zdjęcia;
    4. nazwa firmy.
  4. krok 3 - podląd ogłoszenia oraz opcja kliknięcia na przycisk "Publikuj". Kliknięcie oznacza potwierdzenie zapoznania się przez Dającego Ogłoszenie z treścią Regulaminu (w szczególności z Zasadami Ogłaszania) oraz ich akceptację;
  5. Opcjonalnie - opcja "Promuj Ogłoszenie" (zob. §9).
 3. Dający Ogłoszenie obowiązany jest ponadto wskazać co najmniej jedną z form kontaktu, tj. do wyboru:
  1. formularz kontaktowy;
  2. numer telefonu komórkowego;
  3. numer Skype;
  4. inny, dowolny kontakt, określony przez Usługobiorcę.
 4. Dający Ogłoszenie obowiązany jest zapoznać się i zaakceptować Zasady Ogłaszania.
 5. Dane podawane przez Dającego Ogłoszenie powinny dotyczyć tej osoby (firmy, przedsiębiorcy, przedsiębiorstwa) oraz być zgodne z prawdą.
 6. Na podany przez Dającego Ogłoszenie adres poczty elektronicznej wysyłane jest potwierdzenie dania Ogłoszenia.
 7. Usługobiorca dając ogłoszenia wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy informacji handlowej w rozumieniu na podany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej oraz przez indywidualne komunikaty kierowane poprzez infrastrukturę Serwisu do nieokreślonej liczby Usługobiorców.
 8. Usługobiorca dając ogłoszenie wyraża ponadto zgodę - jeśli jako formę kontaktu wybrał formularz kontaktowy - na otrzymywanie wiadomości od innych Usługobiorców na podany adres poczty elektronicznej. Przepis stosuje się odpowiednio w przypadku wyboru innej formy kontaktu, o której mowa w ust. 2.
 9. Usługobiorca zamieszczając Ogłoszenie oświadcza, że jego treść w całości jest zgodna z prawdą i stanem faktycznym.
 10. Usługobiorca może usunąć zamieszczone przez siebie Ogłoszenie w każdym czasie przez kliknięcie lika do usuniecia ogloszenia.

PODROZDZIAŁ III. USLUGI ODPŁATNE

§9 [Rodzaje usług odpłatnych]

 1. Usługami odpłatnymi są:
  1. promowanie Ogłoszeń;
  2. podświetlanie ogłoszenia w listingu;
  3. Zamieszczania Ogłoszeń w określonych przez Usługodawcę działach.
 2. Do usług odpłatnych mają w pełnym zakresie zastosowanie Zasady Ogłaszania.
 3. Promowanie Ogłoszenia polega na umieszczenu go na górze listingu, w danej kategorii.

§10 [Opłaty za usługi odpłatne]

 1. Opłaty za usług odpłatne, zwane dalej: "Opłatami" są naliczane na podstawie cennika obowiązującego w dniu złożenia zamówienia ogłoszenia.
 2. Opłata naliczana jest na okres, zwany dalej "Okresem rozliczeniowym". Długość okresów rozliczeniowych określona jest w Cenniku.
 3. Wysokość i rodzaje Opłat są wyszczególnione na podstronie Zasady Promowania. Są to stawki brutto. Wysokość opłat podana jest w funtach brytyjskich (GBP).
 4. Aktywacja Usługi odpłatnej następuje po zaksięgowaniu wpłaty na koncie http://paylane.co.uk  lub innego systemu płatności, za którego pośrednictwem Opłata jest dokonywana.

§11 [Zmiana, Zwrot i Regulowanie Opłat]

 1. Wysokość opłat może ulec zmianie. W takim wypadku zmiana jest skuteczna względem danego Usługobiorcy od rozpoczęcia następnego Okresu Rozliczeniowego.
 2. Uiszczone opłaty za usługi odpłatne, z których Usługobiorca zrezygnuje (np. przez usunięcie Ogłoszenia) przed końcem Okresu rozliczeniowego, nie podlegają zwrotowi. To samo dotyczy Ogłoszeń, które zostały usunięte przez Usługodawcę z powodu naruszania Zasad Ogłaszania oraz sytuacji, gdy Usługobiorca wypowiada umowę z Usługodawcą, w szczególności w trybie o którym mowa w §31 ust. 4.
 3. Usługobiorca zobowiązany jest do terminowego regulowania Opłat.
 4. Usługodawca może ograniczyć lub całkowicie pozbawić Usługobiorcę prawa do korzystania z Usług Serwisu, jeśli nie reguluje on terminowo Opłat.
 5. Regulowanie oplat (platnosci) odbywa sie poprzez system http://paylane.co.uk i zgodni z Regulaminem platosci swiadczonych przez uslugodawce prowadzacego serwis znajdujacy sie pod tym adresem.
 6. Platnosci w serwisie internetowym www.issuu.com nie sa procesowane przez http://paylane.co.uk

§12 [Płatności]

 1. Regulowanie oplat (platnosci) odbywa sie poprzez system http://paylane.co.uk i zgodni z Regulaminem platosci swiadczonych przez uslugodawce prowadzacego serwis znajdujacy sie pod tym adresem
 2. Platnosci w serwisie internetowym www.issuu.com nie sa procesowane przez http://paylane.co.uk
 3. Usługobiorca zwalnia Usługodawcę z odpowiedzialności za przebieg płatności i szkody wynikłe z płatności, z wyjątkiem będących następstwem winy umyślnej Usługodawcy.
 4. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz PayLane Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 6/A3, kod pocztowy: 80-387, KRS: 0000227278, w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie. http://paylane.co.uk

paylane


PODROZDZIAŁ IV. UPRAWNIENIA NADZORCZE USŁUGODAWCY

§13 [Ograniczenie korzystania z Usług. Usunięcie ogłoszenia]

 1. Usługodawca może usunąć jedno, kilka lub wszystkie Ogłoszenia Usługobiorcy lub ograniczyć lub pozbawić Usługobiorcę prawa do korzystania z Usług serwisu, w razie wystąpienia którejkolwiek z poniższych okoliczności:
  1. Usługobiorca nie reguluje terminowo opłat, o których mowa w §10;
  2. Usługobiorca zamieścił Ogłoszenie naruszające Zasady Ogłaszania;
  3. Usługobiorca narusza inne postanowienia Regulaminu;
  4. Usługobiorca swoimi działaniami negatywnie wpływa na dobre imię Usługodawcy lub w inny sposób szkodzi Usługodawcy;
  5. Dane Usługobiorcy, o których mowa w §8 wymagają dodatkowej weryfikacji;
  6. otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodne wiadomości o bezprawnym charakterze ogłoszeń lub innych danych zamieszczonych przez Usługobiorcę;
  7. Usługobiorca korzysta z danych osobywch innych usługobiorców dostępnych w Serwisie w celach innych niż określone w art. 18 §2, w szczególności wysyła im niezamówione informacje handlowe (spam);
  8. Usługobiorca próbuje, lub próbował uzyskać nieuprawniony dostęp do serwisu;
  9. Usługobiorca korzysta z jakiegokolwiek robota, czy innego oprogramowania, poza standardowym, w celu zamieszczania ogłoszeń;
  10. Usługobiorca korzysta z jakiegokolwiek robota, czy innego oprogramowania, poza standardowym (przeglądarka, czytnik RSS), w uzyskania dostępu do serwisu.
 2. Usunięcie Ogłoszenia Usługobiorcy nie oznacza automatycznie usunięcia innych Ogłoszeń tego Usługobiorcy.
 3. Pozbawienie prawa do korzystania z Serwisu może polegać na następujących czynnościach wobec usługobiorcy, na czas określony lub nieokreślony:
  1. zablokowaniu możliwości dodawania nowych ogłoszeń;
  2. zablokowania możliwości korzystania z Usług Serwisu;
  3. Usunięciu wszystkich ogłoszeń.
 4. Usługobiorca, który został pozbawiony prawa korzystania z Serwisu, nie może obchodzić powziętych zabezpieczeń mających na celu uniemożliwienie mu dodawania ogłoszeń czy korzystania z Serwisu, o których mowa w ust. 2.
 5. Niezależnie od usunięcia Ogłoszenia lub ograniczenia lub pozbawienia prawa do korzystania, Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania lub zaniechania będące podstawę do usunięcia Ogłoszenia lub ograniczenia lub pozbawienia praw do korzystania z usług Serwisu, w szczególności ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Usługodawcy.
 6. Informacje o zajściu okoliczności, o których mowa w ust. 1, Usługodawca może uzyskać w szczególności:
  1. z inicjatywy własnej;
  2. w drodze urzędowego zawiadomienia;
  3. w drodze wiarygodnej wiadomości od Usługobiorcy lub Usługobiorców.

§14 [Odpowiedzialność Usługodawcy]

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Usługobiorcy za szkodę, powstałą w wyniku usunięcia Ogłoszenia, ograniczenia lub pozbawienia korzystania z Usług, chyba że czynności te podjął w oparciu o przesłankę nie wymienioną w art. 13 ust. 1.

§15 [Modyfikacja treści Ogłoszeń, filtrowanie lub skanowanie maili]

 1. Usługodawca nie ingeruje w treść Ogłoszeń.
 2. Usługodawca ma jednak prawo do:
  1. zmiany kategorii Ogłoszenia, które zostało umieszczone w niewłaściwej kategorii;
  2. zmiany tagów Ogłoszenia, które zostało opatrzone niewłaściwymi tagami, usunięcia tagów, połączenia czy rozdzielenia;
  3. zmiany nazw lokalizacji Ogłoszeń w miarę udoskonalania systemu;
  4. dodania etykiety, w szczególności takich jak na przykład: Pośrednik, Agencja Pracy, Komis jeśli opcja nie została wybrana podczas dodwania Ogłoszenia, na podstawie zgłoszeń Usługobiorców;
  5. Oznaczania Ogłoszenia jako "prawdopodobnie nieaktualne", na podstawie zgłoszeń Usługobiorców.
 3. O zmianie, o której mowa w ust. 2 Usługodawca nie ma obowiązku informować Usługobiorcy.
 4. Usługodawca ma prawo automatycznie skanować lub ręcznie filtrować wiadomości e-mail wysyłane za pośrednictwem Serwisu w celu wykrycia złośliwej działalności lub treści bezprawnych.
 5. Za skutki zdarzeń, o których mowa w powyższych ustępach, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

ROZDZIAŁ III. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH USŁUGOBIORCóW

§16 [Ochrona danych osobowych]

 1. Usługobiorca, korzystający z Usług Serwisu wyraża zgodę na:
  1. Przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Usługobiorcy przez Usługodawcę w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług;
  2. Przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych przez Usługodawcę w celach statystycznych oraz marketingowych;
  3. Przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Usługobiorcy w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Usługodawcę.
 2. Usługodawca, będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe Usługobiorców.
 3. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz PayLane Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 6/A3, kod pocztowy: 80-387, KRS: 0000227278, w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie. http://paylane.co.uk

§17 [Prawo dalszego wykorzystania Ogłoszeń]

Usługobiorca wyraża zgodę na publiczne, nieodpłatne, udostępnienie Ogłoszenia, jak również materiałów wchodzących w jego skład (w tym zdjęć) zarówno na Serwisie, jak i w innych serwisach internetowych, oraz w mediach o charakterze tradycyjnym (telewizja, radio) oraz wykorzystania ich w celu promocji Serwisu, zarówno przez Usługodawcę, jak i upoważnione przez niego osoby trzecie.

§18 [Wykorzystywanie danych osobowych Usługobiorców]

 1. Usługobiorca może korzystać z danych osobowych innych usługobiorców dostępnych w Serwisie jedynie do kontaktu z tymi usługobiorcami w sprawie określonego ogłoszenia. Zabronione jest wysyłanie spamu lub zbierania danych osobowych usługobiorców w innych celach.
 2. Usługobiorca wyraża zgodę na to, iż dane dodawane do kategorii "Usługi" będą gromadzone permanentnie i wykorzystane w celu stworzenia Katalogu Usług w ramach istniejącego, utworzonego w przyszłości lub innego serwisu.

ROZDZIAŁ V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

PODROZDZIAŁ I. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY WOBEC OSóB TRZECICH

§19 [Przepis ogólny]

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane, jeśli nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
PODRZDZIAŁ II. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGOBIORCY WOBEC USŁUGODAWCY

§20 [Odpowiedzialność Usługobiorcy za bezprawne Ogłoszenie].

 1. Usługobiorca, który zamieścił Ogłoszenie sprzeczne z Zasadami Ogłaszania obowiązany jest do naprawienia szkody, którą osoba trzecia poniosła na skutek zamieszczenia Ogłoszenia, w pełnej wysokości.
 2. Jeśli całość lub część szkody, którą osoba trzecia poniosła na skutek zamieszczenia Ogłoszenia sprzecznego z Zasadami Ogłaszania, pokrył Usługodawca, może on dochodzić od Usługobiorcy, które to Ogłoszenie zamieścił, regresu, w pełnej wysokości. Ponadto Usługobiorca obowiązany jest do naprawienia wszelkich innych szkód, które Usługodawca poniósł wskutek zamieszczenia takiego Ogłoszenia, zarówno majątkowych jak i niemajątkowych (utrata renomy, dobrego imienia).

§21 [Ochrona Usługodawcy w razie dochodzenia roszczeń]

 1. W przypadku wystąpienia przeciwko Usługodawcy przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z naruszenia jej prawa przez zamieszczenie Ogłoszenia, Usługobiorca, które je zamieścił, zobowiązany jest do ich zaspokojenia i zwolnienia Usługodawcy z obowiązku świadczenia z tego tytułu.
 2. Podjęcia wszelkich czynności w celu jego zwolnienia z udziału w sprawie.

§22 [Suma pieniężna]

 1. W przypadku gdy Usługobiorca zamieści Ogłoszenie sprzeczne z Zasadami Ogłoszenia, Usługodawca może żądać od niego zapłaty sumy pieniężnej w wysokości 100 GBP (sto funtów brytyjskich) za każde Ogłoszenie, chociażby Usługodawca nie poniósł żadnej szkody.
 2. Zapłata sumy pieniężnej na podstawie ust. 1 nie wyłącza uprawnienia Usługodawcy do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość sumy pieniężnej, jeżeli wysokość szkody poniesionej wskutek zamieszczenia takiego Ogłoszenia sprzecznego z Zasadami Ogłaszania, przewyższa wysokość zapłaconej lub należnej sumy pieniężnej.

PODROZDZIAŁ III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY WOBEC USŁUGOBIORCY

§23 [Odpowiedzialność Usługodawcy wobec Usługobiorcy - okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności]

 1. Usługodawca nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za szkody wynikłe z:
  1. niedostosowania się Usługobiorcy do wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym Usługodawca się posługuje (§4);
  2. braku możliwości dostępu do Serwisu, wynikającego z przyczyn od Usługodawcy niezależnych;
  3. siły wyższej;
  4. awarii, przyczyn leżących po stronie Access providerów, dostawców Internetu, dostawców serwerów, awarii sprzętu lub oprogramowania Usługobiorcy;
  5. niezamierzonych błędów, czy luk bezpieczeństwa w oprogramowaniu Serwisu;
  6. błędów, czy luk bezpieczeństwa w użytej technologii, zarówno w oprogramowaniu serwerów, protokołów internetowych, jak i w oprogramowaniu serwisu;
  7. niewłaściwego korzystania z Serwisu przez Usługobiorcę; zastosowania się do treści zamieszczonych na Serwisie;
  8. przerwy technicznej w funkcjonowaniu domeny, w przypadku planowanej, bieżącej obsługi Sewera oraz oprogramowania Serwisu;
  9. usunięcia Ogłoszenia, ograniczenia lub pozbawienia korzystania z Usług, na zasadach określonych w §14;
  10. w przypadku, o którym mowa w §15 ust. 5;
  11. złośliwej, lub naruszającej prawo działalności innych Użytkowników Internetu, czy Serwisu;
  12. Naruszenia innych postanowień Regulaminu przez Usługobiorcę, w szczególności Zasadami Ogłaszania.
 2. O każdorazowej zmianie adresu poczty elektronicznej Usługobiorca, który się nim posługuje w komunikacji z Usługodawcą, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Usługodawcę. W przypadku likwidacji lub zmiany adresu poczty elektronicznej Usługobiorca jest obowiązany zapewnić przekierowanie przychodzących na stary adres wiadomości na nowy adres tak, aby otrzymywać korespondencję wysyłaną również na stary adres. W braku dopełnienia tych obowiązków, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą z braku zapoznania się przez Usługobiorcę z treścią wiadomości.
 3. Usługobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia , o wszelkich zauważonych problemach w Serwisie dotyczących bezpieczeństwa przechowywanych danych, i usterkach mogących powodować jakiekolwiek szkody dla niego samego lub innych Usługobiorców.

§24 [Odpowiedzialność Usługodawcy wobec Usługobiorcy - Ograniczenie kwotowe odpowiedzialności]

O ile szkoda nie jest wynikiem winy umyślnej Usługodawcy, odpowiedzialność Usługodawcy wobec Usługobiorcy ograniczona jest do wysokości wyższej z kwot:

 1. Łącznych opłat zapłaconych przez Usługobiorcę w ciągu 12 miesięcy poprzedzających zdarzenie wywołujące powstanie odpowiedzialności;
 2. 100 (sto) funtów brytyjskich (GBP).

§25 [Stosunki między Usługobiorcami]

 1. Usługodawca nie uczestniczy w żaden sposób w kontaktach i transakcjach między Usługobiorcami.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia w stosunkach prawnych lub faktycznych między Usługobiorcami, które to stosunki wynikły z nawiązania lub próby nawiązania kontaktu w ramach Serwisu.
 3. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Usługobiorców za szkody wynikłe z:
  1. nawiązania kontaktu lub zawarcia umowy, negocjacji, pertraktacji, spotkania lub znajomości z osobą, która podała swoje dane kontaktowe w ramach Serwisu;
  2. zastosowania się do treści zamieszczonych na Serwisie (w szczególności w dziale "Wydarzenia");
  3. nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Usługobiorców umów zawartych w wyniku zamieszczania Ogłoszeń;
  4. niezawarcie przez Usługobiorców umów;
  5. sprzeczność Ogłoszeń z rzeczywistym stanem rzeczy;
  6. jakość, bezpieczeństwo lub legalność towarów i usług oferowanych w ramach Serwisu;
  7. prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Usługobiorców;
  8. zdolność Usługobiorców do realizowania Ogłoszeń;
  9. Wypłacalność Usługobiorców składających oferty zakupu lub najmu lub inne podobne.
 4. Usługodawca nie bierze udziału w sporach powstałych między Usługobiorcami. Wszelkie nieporozumienia dotyczące treści ogłoszeń i zawartej lub niedoszłej do skutki transakcji rozwiązują między sobą sami Usługobiorcy. Usługodawca nie angażuje się również w jakiekolwiek czynności prawne związane z rozwiązywaniem tego rodzaju sporów.

ROZDZIAŁ VI. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

§26 [Tryb postępowania reklamacyjnego]

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę należy zgłaszać drogą elektroniczną lub telefonicznie.
 2. W ciągu 7 dni roboczych od dnia doręczenia reklamacji, Usługodawca rozpatrzy reklamację w ten sposób, iż wyśle odpowiedź na adres poczty elektronicznej składającego reklamację. zawierającą propozycję załatwienia reklamacji.
 3. Brak rozpatrzenia reklamacji w terminie wskazanym w ust. 2 nie oznacza uznania reklamacji przez Usługodawcę.
 4. W terminie 7 dni od udzielenia odpowiedzi Usługobiorca wskazuje, czy akceptuje propozycję Usługodawcy.
 5. Postępowanie reklamacyjne jest wyczerpane:
  1. z chwilą bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 2; lub
  2. Jeśli Usługobiorca nie akceptuje propozycji Usługodawcy załatwienia reklamacji - po upływie terminu wskazanego w ust. 4.

ROZDZIAŁ VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§27 [Przeniesienie praw i obowiązków - cesja]

 1. Usługobiorca nie może przenieść praw wynikających z korzystania z Usług, zarówno w części jak i w całości bez zgody Usługodawcy, wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
 2. Przepis ust. 1 nie dotyczy sytuacji, gdy prawa wynikające z korzystania z Usług wchodzą w skład przedsiębiorstwa Usługobiorcy i są przenoszone na inną osobę jako składnik tego przedsiębiorstwa w ramach zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części . W takim wypadku nabywca przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części zobowiązany jest skontaktować się niezwłocznie z Usługodawcą, w szczególności w celu ustalenia zasada zmiany danych kontaktowych.
 3. Do przeniesienia obowiązków wynikających z korzystania z Usług konieczna jest zawsze pisemna zgoda.

§28 [Właściwe przepisy]

 1. Świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę podlega prawu  prawu brytyjskiemu.
 2. Przepis ust. 1 stosuje się także do wszelkich stosunków prawnych wynikających ze świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 3. Postanowienia Regulaminu nie uchybiają przepisom o ochronie konsumentów, jeśli Usługobiorca jest osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej z Usługodawcą niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 4. Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających ze zdarzeń, o których mowa w ust. 1, przysługuje Usługobiorcy po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.

 


 

Terms & Conditions

Please read through the Terms. If you do not agree with the Terms, do not use this web site. If you do use the web site, your conduct indicates that you agree to be bound by the Terms.

Copyright notices

Unless otherwise specified the copyright in the contents of all the pages in this web site are owned or licensed to Angolia.

Unless otherwise specified, the authors of the literary and artistic works in the pages in this web site have asserted their moral right pursuant to Section 77 of the Copyright Designs and Patents Act 1988 to be identified as the author of those works.

Conditions of your use of this web site

Except as stated below, the contents of this web site may not be copied, reproduced, distributed, republished, downloaded, displayed, posted or transmitted in any form or by any means without the prior express written permission of Angolia.

You may not distribute, display or copy any of the contents of the pages contained in this web site to third parties including, but not limited to "caching" any material on this web site for access by third parties and "mirroring" any material on this web site.

You may print or download to disk the contents of an individual page of this web site for the purpose of private and personal non-commercial use.

Exclusion of Angolia`s liability

The information contained in the material in this web site is only for information purposes. The material on this web site does not constitute advice and you should not rely on any material in this web site to make (or refrain from making) any decision or take (or refrain from taking) any action.

Angolia does not make any warranty or representation as to the accuracy or fitness for purpose of any material on this web site or the reliability of the access to this web site.

In no event do we accept liability of any description, including liability for negligence (except for personal injury or death), for any damages or losses (including, without limitation, loss of business, revenue, profits, or consequential loss) whatsoever resulting from use of or inability to use this web site.

Angolia makes no warranty that this web site (or web sites which are linked to this web site) is free from computer viruses or any other malicious or impairing computer program.

The pages contained in this web site may contain technical inaccuracies and typographical errors.

The information in these pages may be updated from time to time and may at times be out of date.

We accept no responsibility for keeping the information in these pages up to date or liability for any failure to do so.

Third party material and advertisements

This web site contains material submitted and created by third parties. Angolia excludes all liability for any illegality arising from or error, omission or inaccuracy in such material and Angolia takes no responsibility for such material.

In the event that you purchase or obtain any goods or services from a third party then your acquisition of such goods or services will be in accordance with the third party`s terms and conditions and Angolia will have no liability to you in respect of the same.

This web site also contains links to other web sites which are not under the control of and are not maintained by Angolia. Advertisements who solely purpose is to redirect to another web site will not be accepted.

Angolia is not responsible for the content of those sites. Angolia provides these links for your convenience only but does not necessarily endorse the material on these sites.

Every person who registers with portal Angolia.co.uk automatically agrees to all forms of advertisements sent to his or her e-mail address given during registration.

We kindly remind that all free of charge services provided by Angolia.co.uk are possible by courtesy of advertisers. Thereby we reserve the right to cease all free of charge services for every user who resigns from receiving commercials to his or her e-mail address.

Angolia.co.uk reserves the right to refuse and stop emission of advertisements which are contradictory to the mission and interests of this website.

Material submitted by you

By submitting any material to Angolia, you automatically grant Angolia the royalty-free, perpetual, irrevocable, exclusive right and license to use, reproduce, modify, edit, adapt, publish, translate, create derivative works from, distribute, perform and display such material (in whole or part) worldwide and/or to incorporate it in other works in any form, media, or technology now known or later developed for the full term of any rights that may exist in such content. You acknowledge that Angolia is not obliged to publish any material submitted by you.

Validity

If any term, condition, or provision of these terms and conditions is determined to be unlawful, invalid, void, or for any reason unenforceable, the validity and enforceability of the remaining terms, conditions and provisions shall not in any way be affected or impaired thereby.

Payment

Where any goods or services offered via Angolia requires payment:

All amounts payable must be paid in full in pounds sterling (unless otherwise indicated) without any deductions or set offs

If any payment is not paid on time, your payment is rejected or refused (including if you do not have sufficient credit in your prepaid mobile phone account) or you default in payment, the amount owing will be treated as overdue and we will be entitled immediately to cease or suspend the provision of the relevant service to you until payment has been received, or your credit topped up.

You must be the bill payer of the particular method of payment that you use to pay for any service, or alternatively you must get the prior permission of the bill payer. You are also responsible for any charges charged by a mobile phone co.ukwork operator or interco.uk operator. These charges may not be in addition to the price of the service. Those additional charges are outside our control, and we will not be responsible for refunding them to you.

You are responsible for implementing sufficient procedures and checkpoints in order to place your advertisement in the correct category and section of the web site. Adult advertisements placed in any section or category of the web site other then Adult category will be removed and you shall not be entitled to a refund.

Refund/Cancellations

You may cancel the Advertisement from the Web Site so that it may no longer be viewed by users of the Angolia website before the Advertisement has completed its term, but shall not be entitled to a refund for the time not used. You may extend the term of an Advertisement at the agreed rate.

Your cancellation rights in respect to any goods or services offered by a third party will be subject to the terms and conditions of that third party.

Terms relating to customer queries

A customer contact email address is provided for all queries (in the bottom of the website).

Angolia will respond to a customer enquiry within a 48 hour period.

Law governing the Terms

Use of this Website and these Terms shall be subject only to the laws of England and Wales which shall exclusively govern the interpretation, application and effect of all the above permissions, exclusions, licences and conditions of use.

Jurisdiction

The Courts of England and Wales shall have exclusive jurisdiction over all claims or disputes arising in relation to, out of or in connection with this Website and its use and these Terms.

Entire Agreement

These terms and conditions constitute the entire agreement between you and Angolia relating to the subject matter herein.

Anonse Ltd.  126 High Street .  TW2 7LL Whitton.  Greater London. United Kingdom

reklamaZobacz najnowsze wydanie online!Zobacz online aktualne wydanie
Masz pytanie?

Znajdziesz nas:

Alferton

miasto

Ashton under Lyne

miasto

Banbury

miasto

Basingstoke

miasto

Bedford

miasto

Birkenhead

miasto

Birmingham

miasto

Blackburn

miasto

Blackpool

miasto

Bognor Regis

miasto

Bolton

miasto

Bordon

miasto

Boston

miasto

Bournemouth

miasto

Bracknel

miasto

Bradford

miasto

Burton on Trent

miasto

Bury

miasto

Camberley

miasto

Cambridge

miasto

Cardiff

miasto

Carlisle

miasto

Cheltencham

miasto

Chester

miasto

Chesterfield

miasto

Chichester

miasto

Corby

miasto

Coventry

miasto

Crewe

miasto

Derby

miasto

Doncaster

miasto

Edinburgh

miasto

Ellesmere Port

miasto

Evesham

miasto

Friday Bridge

miasto

Gateshead

miasto

Gloucester

miasto

Grimsby

miasto

Guliford

miasto

Halifax

miasto

Hamel Hampsted

miasto

Harrogate

miasto

Hereford

miasto

High Wycombe

miasto

Hoddesdon

miasto

Huddersfield

miasto

Hutingdon

miasto

Kidminister

miasto

King's Lynn

miasto

Lamington Spa

miasto

Lancaster

miasto

Leeds

miasto

Leicester

miasto

Lincoln

miasto

Liverpool

miasto

Livingstone

miasto

Luton

miasto

Maidenhead

miasto

Manchester

miasto

Mansfield

miasto

Middleborough

miasto

Mildenhall

miasto

Milton Keynes

miasto

Morecambe

miasto

Nelson

miasto

New port Slough

miasto

Newark on Trent

miasto

Newcastle upon Tyne

miasto

Northampton

miasto

Northwich

miasto

Nottingham

miasto

Penrith

miasto

Peterborough

miasto

Poole

miasto

Preston

miasto

Reading

miasto

Reditch

miasto

Rochdale

miasto

Rugby

miasto

Scarborough

miasto

Sheffield

miasto

Skangess

miasto

Smethwick

miasto

Southampton

miasto

Southport

miasto

St Helens

miasto

Stoke on Trent

miasto

Stratford upon Avon

miasto

Sunderland

miasto

Swindon

miasto

Telford

miasto

Walsall

miasto

Warrington

miasto

Wellingborough

miasto

Widnes

miasto

Wigan

miasto

Wisbech

miasto

Witney

miasto

Woking

miasto

Wolverhampton

miasto

Worecester

miasto

Wrexham

miasto